Columns

Dit is een ledenovereenkomst tussen:

1. Coöperatie Gebiedonline U.A., gevestigd te Willy Mullenskade 47, 1087 KH te Amsterdam, KvK-nummer 65065913 (de ‘coöperatie’) vertegenwoordigend door haar bestuursleden C.J.P. Kloosterman en M.A.B.G. Roodenburg,

en

2. Het toetredende netwerk, gevestigd te [straat], [pc] te [plaats], KvK-nummer 65065913 (het “lid”) en

Hierna wordt het “lid” en de “coöperatie” in gezamenlijkheid aangeduid als “ de partijen”, “wij”, “we”, “ons”, “onze”.

Aanbod Coöperatie Gebiedonline
Als lid van de coöperatie krijgt een lid:
● Samen met de andere leden eigenaarschap van het platform en de data;
● Toegang tot gebruik van een online platform, waarmee mensen samen de leefbaarheid van hun straat, buurt, dorp of stad verbeteren. Als lid heb je het recht het platform ter beschikking te stellen aan een lokaal netwerk;
● De mogelijkheid om zelf aanpassingen te maken aan het platform;
● Een stem in de ontwikkelrichting van het online platform en de privacy-voorwaarden;
● Toegang tot de maandelijkse ledenbijeenkomsten die georganiseerd worden over verschillende thema’s;
● Toegang tot het (internationale en lokale) netwerk en kenniskring van Gebiedonline.

Met deze overeenkomst wordt het volgende overeengekomen:

1. Principes van de coöperatie
Een lid identificeert zich sterk met de bestaansredenen, principes en ambities van de coöperatie. Een lid onderschrijft zich met de statuten en reglementen van de coöperatie.

2. Start Lidmaatschap
Het lidmaatschap gaat in zodra deze overeenkomst is ondertekend. Zolang deze ledenovereenkomst van kracht is, is een lid van de coöperatie contributie verschuldigd aan de coöperatie.

3. Instap- en jaarlijkse contributie
De instap- en jaarlijkse contributie van de leden van de coöperatie worden jaarlijks bepaald in een algemene ledenvergadering, met inachtneming van artikel 14 t/m 17 van de statuten. Met het betalen van de contributie krijgt het lid toegang tot volledig gebruik van het platform in een contributiejaar. Binnen 30 dagen na ondertekening van deze overeenkomst ontvangt het lid een factuur. Indien de contributie niet tijdig wordt ontvangen is de coöperatie bevoegd om de toegang tot het platform te ontnemen.

4. Duur overeenkomst, ontbindende voorwaarden en opzegging
Het lid gaat voor onbepaalde tijd een overeenkomst aan met de coöperatie. Voor de overdracht, overgang en het einde van het lidmaatschap wordt verwezen naar Artikel 5 & 6 van de statuten van de coöperatie.
Deze ledenovereenkomst is tussentijds opzegbaar. Dit betekent doorgaans dat een lid kan opzeggen tegen het einde van een contributiejaar, op voorwaarde dat dit schriftelijk en in achtneming van een opzeggingstermijn van tenminste een maand gebeurt. De contributie voor het lopende jaar blijft het lid verschuldigd.

5. Statuten, reglementen en besluiten
Deze ledenovereenkomst wordt beheerst door het bepaalde in de statuten, reglementen en algemeen geldende besluiten van de coöperatie. Bij vaststelling of wijziging van die statuten, reglementen of besluiten wijzigt deze ledenovereenkomst overeenkomstig, voor zover dit niet uitdrukkelijk bij die vaststelling of wijziging van de statuten, reglementen of besluiten is uitgesloten. Schriftelijke kennisgeving van vaststelling of wijziging van de statuten, reglementen of algemeen geldende besluiten wordt opgevat als schriftelijke mededeling van wijziging van deze ledenovereenkomst.

6. Nederlands recht
• Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
• Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.